BAN GIÁM ĐỐC

Giam doc3
Giám đốc: BS CKI. Nguyễn Như Ý
Di động: 0914155226

img_4270

Phó Giám đốc: BSCKI. Nguyễn Khoa Nguyên
Di động: 0905.449555

img_4292

Phó Giám đốc: BSCKII. La Thị Hồng Phong
Di động: 0905.347797